در نشست هم اندیشی شورای ورزش روستای زیارت با جمعی از هیئت امنای ورزش روستای زیارت، کمیته فوتسال روستا تشکیل شد.

 زیارت اسپورت:::: در جلسه ای که جمعه 1 بهمن 1395 برگزار شد، به بررسی چندین موضوع از مسائل ورزشی روستا پرداخته شد و لزوم تشکیل کمیته های مختلف در باب ورزش روستا یکی از این موارد بود.

به این ترتیب اولین کمیته ورزشی روستا تحت عنوان کمیته فوتسال روستای زیارت، با هدف سازماندهی مسابقات مختلف در رده های سنی مشخص و فراهم آوری امکان آموزش رده های پایه و مواردی دیگر، تشکیل شد.

به این ترتیب به اتفاق آراء آقایان:

1- هادی صالحی

2- موسی پورخدر

3- محمدرضا ایماندوست

4- امین ضرغامیان

5- مسلم نعمتی

به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.