بُن گلی یا بُن گلو چیست؟ 

 زیارت اسپورت:::: همانطور که می دانید هر غذایی، پیش غذایی دارد که قبل از خوردن غذای اصلی به سفره ها وارد شده و میل می شود مثل سوپ ها و ارده و خرما و یا ماست و خرما.

فوتبال یا همان مینی فوتبال زیارت هم به نوعی دسری دارد به نام "بُن گلی" یا " بن گلو" که قبل از شروع بازی اصلی توسط بازیکنان اندکی که پیش از سایر بازیکنان به زمین بازی آمده اند انجام می شود و تا موقعی که تعداد بازیکنان جهت شروع بازی اصلی فراهم شود، ادامه می یابد.


ابزار و نحوه انجام بازی:
وسایل مورد نیاز برای این بازی دو عدد دروازه (حتی گل کوچک) - یک توپ - و بازیکنانی از یک تا 3 نفر برای هر گروه یا تیم.
هرگروه در سمتی از زمین کنار دروازه ها ایستاده و به سمت دروازه خالی گروه مقابل شوت زنی می کنند. و گروه مقابل هم همین کار را دنبال می کنند.


امتیاز بندی:
نحوه امتیاز دهی در این بازی این گونه است که اگر بازیکنی از هر گروه ضربه اش را به سمت دروازه حریف روانه سازد و توپ قبل از عبور از خط دروازه به زمین بخورد و وارد دروازه شود، یک گل و امتیاز برای تیمش بدس آمده ولی اگر توپ از زمانی که ضربه زده می شود تا زمانی که وارد دروازه مقابل شود زمین را لمس نکند، گل بن گلو یا بن گلی زده شده و 5 گل یا امتیاز برای تیم گل زننده محسوب می شود.
این بازی که در زمین های مینی فوتبالی و گل کوچک روستای زیارت دشتستان به وفور انجام می شود، نیاز به دقت و قدرت پا بالا دارد تا بتوان با تلفیق هر دو به بن گلی دست یافت.


زمان بازی:

 اندازه دقیقی ندارد و تا رسیدن به زمان بازی اصلی یا رسیدن به امتیازی قراردادی ادامه دارد.

محمدرضا ایماندوست