زیارت اسپورت اقدام به برگزاری نظر سنجی جهت تعیین محبوب ترین تیم های حال حاضر روستای زیارت نموده که با رفتن به بالای صفحه قادر به انتخاب خواهید بود.