Untitled.jpgبا تبریک سال نو خدمت همه مخاطبان زیارت اسپورت ، امیدواریم سال خوبی را در کنار هم برای موفقیت های بیشتر در پیش داشته باشیم.

نتیجه بهترین بازیکن سال روستای زیارت مشخص شد.

مشاهده نتیجه نظر سنجی

و محمد فرهمندزاده بازیکن شاهین بوشهر از دیدگاه شما اهالی روستا بهترین بایکن سال گردید.

گزینه ها

1- احمد عوضی زیارتی  8/62       %

2- بشیر فردی                0         %

3- رضا فرهمند زاده       5/17       %

4- مخمد فرهمند زاده   55/17      %

5- مصیب نیکزاد              0         %

6- سایر بازیکنان          31/03      %