روز جمعه 28 اسفند 94 آزادی در چمن سپاه به مصاف تیم بنار آزادگان رفت و متحمل شکستی سنگین شد.

زیارت اسپورت:::: در این بازی که آزادی پس از مدت ها جمع و جور شده بود و قصد بازی دوستانه داشت تا دوباره خودرا برای بازی های شاید لیگ برازجان آماده کند.

این درحالی بود که این تیم هیچ کدام از دروازبانان خود را به همراه نداشت و حمیدرضا ایماندوست و سپس محمدعلی ایمانی فرد را درون دروازه خود قرار داد.

داوری این بازی بر عهده محمدرضا ایماندوست قرار داده شد و کمک ها هم از هر دو تیم یک نفر قرار گرفت که در نیمه اول محمدآذررنگ و در نیمه دوم وحیدرضا ایماندوست کمک ها بودند.

نتیجه بازی 5 بر 1 به سود تیم حریف آزادی شد و تک گل آزادی را هم علی توکلی نیا به ثمر رساند.

البته آزادی فرصت های فراوانی داشت ولی استفاده نکرد تا این نتیجه سنگین رقم بخورد.