زیارت اسپورت:::: روز پنج شنبه در گزارشی تصویری از روند تکمیل سالن روستا خبری مبنی بر آورده شدن کفپوش های سالن ورزشی در این روز به عکاس زیارت اسپورت گفته شد، ولی در نشستی که در همان شب در پایگاه بسیج روستا برگزار شد آقای هادی صالحی این خبر را تکذیب کرد.

ایشان در این مورد بیان کردند که کفپوش جزو تعهدات پیمانکار نیست و قرار است توسط مهدی شعبانزاده تدارک دیده شود.