یکی از بازیکنان تیم دریانوردان بعد از برد پرگل برابر آزادی در محفلی خصوصی و در گفت وگو با یکی از بازیکنان زیارت چنین گفته بود:

زیارت اسپورت:::: قسمتی از مکالمات بازیکن در یا نوردان:

در بازی با آزادی انگار بازیکنان تیم زیارت به خوش گذرانی و تفریح آمده بودند و این قدر بی برنامه بازی می کردند که حتی تیم ما هم بعد از گل های بازی دیگر حوصله بازی نداشتیم.